sk

Riaditeľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Žihárec 2

týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno z dôvodu realizácie Testovania 5 - 2022.

Zároveň Vám oznamujem, že v čase riaditeľského voľna bude zabezpečená prevádzka školského klubu detí.

trieda 5.ročník a určení zamestnanci Základná škola s VJM Alapiskola, Žihárec , prerušenie prezenčného vzdelávania a karanténne opatrenia do 28.02.2022, vrátane 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,    Štefánikova trieda 58,    949 63 Nitra

trieda 9.ročník Základná škola s VJM Alapiskola, Žihárec , karanténne opatrenia a prerušenie prezenčného vzdelávania do 16.02.2022, vrátane 

trieda 7.ročník a určený zamestnanec školy Základná škola s VJM Alapiskola, Žihárec , karanténne opatrenia a prerušenie prezenčného vzdelávania do 16.02.2022, vrátane

trieda 1.ročník a určený zamestnanec školy Základná škola s VJM Alapiskola, Žihárec , karanténne opatrenia a prerušenie prezenčného vzdelávania do 15.02.2022, vrátane 

Dôležité upozornenia:
Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie.
Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola - buď prostredníctvom EDUPAGE, eškoly, e-mailu alebo smsky, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca potvrdzuje škole vykonanie každého antigénového samotestu. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok samotestu, zákonný zástupca bezodkladne oznámi tuto skutočnosť škole a žiak ostáva doma.
Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:
- Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
- V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
- V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Základné prevádzkové podmienky Základnej školy s VJM - Alapiskola Žihárec 2 po obnovení prezenčného vzdelávania žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ od 30. novembra 2020

Podľa protiepidemických opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, sa prerušuje výchovno - vzdelávací proces a prezenčné vyučovanie na Základnej škole s VJM - Alapiskola Žihárec 2 do dňa 27. novembra 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosťou od 16. novembra 2020 takto: 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o zákazu prevádzky v triede 1. a 2. ročníka Základnej školy s VJM - Alapiskola Žihárec 2 od 18.11.2020 do 23.11.2020 (vrátane)

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o zákazu prevádzky v triede 3. a 4. ročníka Základnej školy s VJM - Alapiskola Žihárec 2 od 18.11.2020 do 23.11.2020 (vrátane)

V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz. 

Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a dodatky k prevádzkovému poriadku k obnoveniu prevádzky školy pre základné školy

Základná škola s VJM - Alapiskola Žihárec 2, so sídlom 925 83 Žihárec č.2,

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020

prijíma pedagogického asistenta a školského špeciálneho pedagóga/školského psychológa 

na obdobie od marca 2020 do 31.08.2022 

v rámci implementácie národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru poslať na e-mailovú adresu: admin@zsziharec.edu.sk

Tel.číslo: 0918116062

Termín uzávierky prihlásenia: 20.02.2020