Podľa protiepidemických opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, sa prerušuje výchovno - vzdelávací proces a prezenčné vyučovanie na Základnej škole s VJM - Alapiskola Žihárec 2 do dňa 27. novembra 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosťou od 16. novembra 2020 takto: 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o zákazu prevádzky v triede 1. a 2. ročníka Základnej školy s VJM - Alapiskola Žihárec 2 od 18.11.2020 do 23.11.2020 (vrátane)

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o zákazu prevádzky v triede 3. a 4. ročníka Základnej školy s VJM - Alapiskola Žihárec 2 od 18.11.2020 do 23.11.2020 (vrátane)

V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz. 

Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a dodatky k prevádzkovému poriadku k obnoveniu prevádzky školy pre základné školy

Základná škola s VJM - Alapiskola Žihárec 2, so sídlom 925 83 Žihárec č.2,

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020

prijíma pedagogického asistenta a školského špeciálneho pedagóga/školského psychológa 

na obdobie od marca 2020 do 31.08.2022 

v rámci implementácie národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru poslať na e-mailovú adresu: admin@zsziharec.edu.sk

Tel.číslo: 0918116062

Termín uzávierky prihlásenia: 20.02.2020