V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz. 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám obetí útoku vo Vrútkach dňa 11.júna 2020. Zároveň vyjadrujeme hlboké spolucítenie s kolegami, žiakmi a ich rodinami. Násilie nemožno prijať ako riešenie problému a je neprípustné v akejkoľvek podobe v školskom prostredí. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl https://www.minedu.sk/letne-skoly-20192020-11-juna-2020/ Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Výzva je určená pre základné školy a základné školy pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami zaradenými v sieti škôl a školských zariadení SR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

Zápis do prvého ročníka

Oznamujeme rodičom, že zápis školopovinných detí do Základnej školy s VJM -Alapiskola Žihárec 2 sa uskutočňuje v období od 15. apríla 2020 do 22. apríla 2

Zápis prebehne nasledujúcimi spôsobmi:

1. osobne si môžete vyplniť v základnej škole bez prítomnosti dieťaťa v termíne od 20. apríla do 22. apríla 2020 od 9:00 - 12:00 hodín.

2. elektronicky, od 15. apríla do 22. apríla 2020. Potrebné dokumenty máte k dispozícii na webovej stránke školy www.zsigardialapiskola.sk/hu

   Prosíme dokumenty vyplniť a poslať na e-mailovú adresu školy:  admin@zsziharec.edu.sk

K zápisu dieťaťa je potrebná kópia rodného listu dieťaťa, kópia preukazu zdravotného poistenia dieťaťa, kópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu dieťaťa.

Keď rodič požiada o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky, prosíme doručiť

  • žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • odporučenie CPPPaP (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

Prosíme o dodržanie sprísnených opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19!


Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!
26.03.2020
Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.
Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo aj s postupom, ako ho vyplniť.
Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín - koniec mesiaca - nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu nájdete na pobočkách SP, v prílohe tohto článku alebo na web stránke sociálnej poisťovni.

Príloha:
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Poistenec:
Meno a priezvisko .....................................................................................................................................
Rodné číslo ..............................................................................................................................................
Email/číslo telefónu...................................................
V súvislosti s potrebou osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa/deti, osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa/detí (uviesť meno a priezvisko dieťaťa/detí) .............................................., ....................................................... som si uplatnil nárok na ošetrovné.
Vyhlasujem na svoju česť, že odo dňa vzniku potreby osobnej a celodennej starostlivosti / osobného a celodenného ošetrovania som v mesiaci marec1), apríl1), máj1):
• poskytoval dieťaťu/deťom osobne a celodenne starostlivosť/ošetrovanie počas celého obdobia.2)
• poskytoval dieťaťu/deťom osobne a celodenne starostlivosť/ošetrovanie iba v dňoch:2) ...........................................................................................................................................................
V mesiaci, za ktorý podávam čestné vyhlásenie:
• som mal nárok na mzdu alebo náhradu mzdy od zamestnávateľa v nasledovných dňoch/období...........................................................................................................................3)
• nastali tieto iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné................................................................................................................................ 4)
Podľa § 227 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.
V prípade, ak mi bola nemocenská dávka vyplatená na základe nepravdivého čestného vyhlásenia som si vedomý skutočnosti, že neprávom vyplatenú dávku alebo jej časť som povinný vrátiť.
Som si vedomý skutočnosti, že nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa okolností prípadu by mohlo dôjsť aj naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona).
V ......................... dňa ........................................ .........................................................
podpis
1) nehodiace sa prečiarknite
2) vyhovujúce označte X, a tam, kde je to žiaduce doplňte dni, obdobia (stačí vyplniť 1 riadok)
3) ak Vám zamestnávateľ vyplatil za niektoré dni mzdu (boli ste v práci alebo ste čerpali dovolenku), náhradu mzdy (za nevyčerpanú dovolenku, pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca a pod.) uveďte dni/obdobia, za ktoré Vám bola vyplatená
4) doplňte text, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné (napr. dieťa bolo odhlásené z predškolského zariadenia v období od.... do....)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 24.marca2020 tlačovú správu https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ o prijatých opatreniach ministerstva na základe prijatých záverov po rokovaní vlády SR a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR.

Krízový štáb obce Žihárec na svojom zasadnutí dňa 14. marca 2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prijal nasledovné opatrenia

Národný ústav detských chorôb pripravil informačnú kampaň pre deti aj rodičov k vírusu COVID-19

https://www.minedu.sk/narodny-ustav-detskych-chorob-pripravil-informacnu-kampan-pre-deti-aj-rodicov-k-virusu-covid-19/?fbclid=IwAR3-421-zGE0TDbj9Y-Ltu6b19FxfTMJFsad-FKfuzRGfB-30Q2GHVMx0ic

Krízový štáb obce Žihárec na svojom zasadnutí dňa 12. marca 2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prijal nasledovné opatrenia

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.marca 2020, vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu vo veci prerušenia vyučovania            v školách a školských zariadeniach

Usmernenie MŠVVŠ č. 3, vydanej pod číslom 2020/ 10204:2-A0111 dňa 10. marca 2020            k šíreniu koronavírusu

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 2, vydanej pod číslom 2020/ 10204:1-A0111 dňa 9. marca 2020        k šíreniu koronavírusu

Usmernenie MŠVVŠ SR, vydanej pod číslom 2020/9906:1-A1000 28. februára 2020 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Základná škola s VJM - Alapiskola Žihárec 2, so sídlom 925 83 Žihárec č.2,

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020

prijíma pedagogického asistenta a školského špeciálneho pedagóga/školského psychológa 

na obdobie od marca 2020 do 31.08.2022 

v rámci implementácie národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru poslať na e-mailovú adresu: admin@zsziharec.edu.sk

Tel.číslo: 0918116062

Termín uzávierky prihlásenia: 20.02.2020