Dotácia na podporu kultúry zmluva č. 539/2021. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Vydanie publikácie o ZŠ a grafické úpravy. Výška dotácie: 800,-€. Spolufinancovanie projektu vo výške min. 160,-€.

Dotácia na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. My už vieme plávať! - plavecký výcvik, VI.ročník / Zdokonaľovací výcvik. Výška dotácie: 1037,-€

Dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Spoznaj náš kraj - turistický výlet do Nitry. Výška dotácie: 200,-€

Dotácia na podporu kultúry zmluva č. 501/2020. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Vydanie publikácie o Základnej škole s VJM Žihárec. Výška dotácie: 1190,-€.

Dotácia na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Divadlo je pre všetkých - rozvoj divadelného umenia žiakov ZŠ. Výška dotácie v roku 2019: 1660,-€.

Dotácia na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. My už vieme plávať! Plavecký výcvik pre žiakov I. a II.stupňa ZŠ,  V. ročník /Zdokonaľovací výcvik/: Výška dotácie v roku 2019: 1530,-€.

My už vieme plávať!

Projekty a programy školy

Poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na vybavenie telocvične na rok 2016 od MŠVVaŠ SR: 3900,-€

Dotácia na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Plavecký výcvik pre žiakov I. a II.stupňa ZŠ: 500,-€.


Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka  základných školách. Dodávateľ: MPC Ševčenkova 11, Bratislava ( Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre učiteľa - I. a II. stupeň, Didakt. prostriedky na výučbu ANJ pre žiakov - I.a II.stupeň.)

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Bezodplatný prevod majetku štátu 4/NP/1563/2015, prevodca: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava (testy, eLearning, Metodiky) 

Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Bezodplatný prevod majetku štátu č.2234/2015, prevodca: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa)

Školské ovocie - podporujeme zdravú výživu našich žiakov, vedieme ich k správnej životospráve. Žiaci dvakrát dostávali jablko a 100%-nú jablčnú šťavu bez chemických prísad a farbív od dodávateľa Ing.František Mrázik - AGROPOL so sídlom Žihárec 786.2. 

Dôležitý nadpis