Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2017 / 2018

Školský vzdelávací program - 

ISCED 1

Plán práce, školský rok 2018 / 2019

Školský vzdelávací program - ISCED 2

Školský poriadok ZŠ s VJM - Alapiskola Žihárec 2

Neprítomnosť žiaka v škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy

Školský rok 2016/2017 

Prevádzkový poriadok základnej školy v zmysle Vyhlášky MZSR podľa zákona

Národnej rady SR č. 355/ 2007 a Z. z. č. 527/2007

Šikanovanie - Smernica č. 36 / 2018

Šikanovanie - Smernica č. 7 / 2006- R


Plán práce 2017/2018