Prevádzkový poriadok ZŠ s VJM - Alapiskola Žihárec 2

Plán práce 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk.rok 2018/2019

Plán práce, šk. rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2017/2018

Školský vzdelávací program - ISCED 1

Školský vzdelávací program - ISCED 2

Školský poriadok ZŠ s VJM - Alapiskola Žihárec 2

Neprítomnosť žiaka v škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2016/2017

Prevádzkový poriadok ZŠ 

Šikanovanie - Smernica č. 36 / 2018

Šikanovanie - Smernica č. 7 / 2006- R

Plán práce 2017/2018